12 nội dung thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần XD tại nước ngoài

Ngày 06/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

tham dinh, DA dau tu cong, cau phan xd nuoc ngoai, 40/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định các nội dung thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng tại nước ngoài bao gồm:

 • Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

 • Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 • Sự cần thiết đầu tư;

 • Sự phù hợp với quy hoạch theo quy định của pháp luật nước sở tại;

 • Sự phù hợp của mục tiêu, quy mô dự án;

 • Các yếu tố liên quan đến điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, lựa chọn địa điểm đầu tư;

 • Các yếu tố liên quan đến an ninh và môi trường;

 • Phương án giải phóng mặt bằng (nếu có);

 • Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chủ yếu thực hiện đầu tư;

 • Xác định tổng mức đầu tư;

 • Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án;

 • Sự phù hợp về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; sự phù hợp giữa tổng mức đầu tư của dự án gắn với cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, Nghị định 40/2020/NĐ-CP cũng quy định các nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng tại nước ngoài bao gồm:

- Sự cần thiết đầu tư;

- Sự phù hợp với quy hoạch theo quy định của pháp luật nước sở tại;

- Phân tích, xác định mục tiêu, lựa chọn quy mô hợp lý;

- Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, lựa chọn địa điểm đầu tư;

- Các yếu tố liên quan đến an ninh và môi trường;

- Phương án giải phóng mặt bằng (nếu có);

- Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chủ yếu thực hiện đầu tư;

- Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn;

- Tổ chức quản lý dự án, bao gồm xác định chủ đầu tư, phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án;

- Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đối với nội dung dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quy định pháp luật khác có liên quan. Nội dung dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng của cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được phép thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý các dự án đầu tư của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và quy định pháp luật khác có liên quan.

Chi tiết xem tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan