Ai có thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại năm 2020?

Nội dung này được quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Theo Điều 7 Nghị định 80/2020/NĐ-CP, thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam bao gồm:

thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại, 80/2020/NĐ-CP

Ai có thẩm quyền phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại năm 2020? (hình minh họa)

Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- Các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo và các khoản viện trợ có mục tiêu trực tiếp hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Các trường hợp khác không quy định tại các khoản 2,3,4 Điều này.

Thứ hai, người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt:

- Các khoản viện trợ không quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản viện trợ khắc phục hậu quả được viện trợ trực tiếp cho một bộ, ngành, địa phương không phụ thuộc vào quy mô khoản viện trợ.

- Các khoản viện trợ mà bên tiếp nhận là các tổ chức do cơ quan chủ quản ra quyết định cho phép thành lập hoặc phê duyệt điều lệ hoặc cấp Giấy đăng ký hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận viện trợ, trừ các tổ chức do Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập.

Thứ ba, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt các khoản viện trợ của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ quyết định cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ.

Thứ tư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phê duyệt các khoản cứu trợ nhân đạo không có địa chỉ cụ thể (Bên cung cấp viện trợ không ấn định cứu trợ cho một địa phương cụ thể).

Thứ năm, người đúng đầu các tổ chức hội hoặc Liên hiệp hội được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khoản viện trợ cho cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 17/9/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan