Ai có trách nhiệm cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo Thông tư 13/2016/TT-BTP, đối với từng trường hợp cụ thể thì cơ quan cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính sẽ khác nhau:

  • Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, các điểm a, b, d và g khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BTP.

  • Cơ quan thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại các điểm a, b, và d khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BTP.

  • Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại các điểm c và d khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BTP.

  • Cơ quan hoặc cơ quan của người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 1 Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BTP.

  • Cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấpthông tin quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BTP.

Xem thời hạn cung cấp thông tin tại Thông tư 13/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan