Ai có trách nhiệm nộp phí, lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản?

Vừa qua, Thông tư 118/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân sau đây có trách nhiệm nộp phí, lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản:

  • Tổ chức, cá nhân khi được Tổ chức quản lý cảng cá thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản thì phải nộp phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.
  • Tổ chức, cá nhân khi được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Bênh cạnh đó, Thông tư 118 cũng quy định đối tượng tổ chức thu phí, lệ phí, cụ thể:

  • Tổ chức quản lý cảng cá thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản.
  • Chi cục Thủy sản thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.

Lưu ý: Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư 118 được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định 120/2016/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Xem thêm tại Thông tư 118/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

53