Ấn định 06 hình thức đầu tư ra ngoài Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí VN

Ngày 13/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2015/NĐ-CP quy định về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2015/NĐ-CP quy định Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được phép đầu tư ra ngoài theo 06 hình thức dưới đây:

tap doan dau khi dau tu chuyen nhuong von, Nghi dinh 06/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Góp vốn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty liên doanh, công ty liên kết; góp vốn vào các Hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới;

- Mua cổ phần hoặc góp vốn tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, công ty hợp danh;

- Mua lại một công ty khác;

- Mua công trái, trái phiếu để hưởng lãi;

- Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Cần lưu ý thêm, Công ty mẹ không được góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc đầu tư các dự án bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với khoản vốn đã góp, đầu tư tại các lĩnh vực nêu trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư, Công ty mẹ có trách nhiệm lập phương án cơ cấu lại, thoái hết số vốn đã đầu tư theo quy định

Công ty mẹ không được đầu tư hoặc góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp khác mà người quản lý, điều hành hoặc người sở hữu chính của doanh nghiệp này là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và kế toán trưởng Công ty mẹ.

Ngoài các trường hợp không được tham gia góp vốn này, Công ty mẹ còn phải thực hiện hạn chế các hình thức đầu tư sau:

  • Công ty con không được đầu tư góp vốn vào Công ty mẹ.

  • Công ty con, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ không được góp vốn cùng Công ty mẹ để thành lập doanh nghiệp mới; không được góp vốn, mua cổ phần khi cổ phần hóa các đơn vị trong cùng Tập đoàn hoặc tổ hợp Công ty mẹ - công ty con.

Chi tiết xem tại: Nghị định 06/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

25

Văn bản liên quan