Ấn định chức năng liên quan đến tàu biển, tàu bay của Lãnh sự danh dự

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Thông tư 01/2020/TT-BNG quy định Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chức năng liên quan đến tàu biển, tàu bay và các phương tiện giao thông vận tải khác, cụ thể sau đây:

Hình minh họa (nguồn internet)

- Lãnh sự danh dự bảo đảm dành mọi sự giúp đỡ và can thiệp cần thiết để tàu biển, tàu bay và các phương tiện giao thông vận tải khác của Việt Nam trong khu vực lãnh sự được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích tại nước tiếp nhận theo quy định của pháp luật của nước tiếp nhận, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế. 

- Trường hợp các phương tiện tàu biển, tàu bay và các phương tiện giao thông vận tải khác bị tai nạn, sự cố hoặc bị cướp đoạt trong khu vực lãnh sự, Lãnh sự danh dự thi hành ngay mọi biện pháp giải quyết hậu quả và giúp đỡ người và phương tiện bị nạn, đồng thời thông báo ngay cho Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm hoặc cho Cục Lãnh sự. 

Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra gần khu vực lãnh sự cần ứng cứu khẩn cấp, Lãnh sự danh dự thông báo ngay cho Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm hoặc cho Cục Lãnh sự để các cơ quan này đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận cho phép Lãnh sự danh dự tiến hành bảo hộ công dân và phương tiện bị nạn.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 01/2020/TT-BNG có hiệu lực từ 23/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan