Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành vào ngày 10/12/2018 hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo đó việc báo cáo đánh giá E-HSDT được Thông tư 05 quy định như sau:

- Hệ thống tự động trích xuất các thông tin liên quan đến gói thầu và tổng hợp kết quả đánh giá từ các mẫu đánh giá.

- Ngoài các nội dung về kết quả đánh giá E-HSDT, trong báo cáo đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia phải nêu rõ các nội dung sau đây:

  • Trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chuyên gia theo đúng phân công công việc;
  • Cách xử lý trong trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác.
  • Ý kiến bảo lưu (nếu có).

Xem chi tiết Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

135