Biều đồ chạy tàu cần có những nội dung gì?

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành thay thế Thông tư 78/2015/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

Theo quy định mới, biểu đồ chạy tàu cần phải có những nội dung cơ bản như sau:

  • Tổng số đôi tàu khách, tàu hàng (bao gồm cả tàu chính thức và tàu dự bị), thành phần đoàn tàu, chiều dài đoàn tàu chạy, loại đầu máy kéo tàu trên các khu đoạn, các tuyến đường sắt trong một ngày đêm.

  • Ga đỗ và thời gian đỗ làm tác nghiệp cắt, nối toa xe hàng, tác nghiệp hành khách, tác nghiệp tránh, vượt tàu và tác nghiệp kỹ thuật đầu máy, toa xe đối với từng đoàn tàu.

  • Thời gian đi, đến, thông qua các ga, thời gian chạy trên từng khu gian của từng đoàn tàu.

  • Các quy định cần thiết khác có liên quan đến việc lập tàu, bảo đảm an toàn chạy tàu, bảo đảm tàu đi, đến đúng giờ, các hướng dẫn và triển khai thực hiện biểu đồ chạy tàu.

Xem thêm trình tự xây dựng biểu đồ tại Thông tư 24/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan