Biểu mẫu công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh

09:37, 09/11/2018

Đính kèm Thông tư 343/2016/TT-BTC là hệ thống mẫu biểu công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh như sau:

File Hệ thống biểu mẫu công khai NS địa phương và cấp tỉnh

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

► Biểu số 33/CK-NSNN:

 

Cân đối ngân sách địa phương năm...

► Biểu số 34/CK-NSNN:

 

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm…

► Biểu số 35/CK-NSNN:

 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm...

► Biểu số 36/CK-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm…

► Biểu số 37/CK-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm...

► Biểu số 38/CK-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm…

► Biểu số 39/CK-NSNN:

 

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

► Biểu số 40/CK-NSNN:

 

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

► Biểu số 41/CK-NSNN:

 

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm…

► Biểu số 42/CK-NSNN:

 

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm…

► Biểu số 43/CK-NSNN:

 

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm…

► Biểu số 44/CK-NSNN:

 

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm…

► Biểu số 45/CK-NSNN:

 

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm…

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định

► Biểu số 46/CK-NSNN:

 

Cân đối ngân sách địa phương năm...

► Biểu số 47/CK-NSNN:

 

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm…

► Biểu số 48/CK-NSNN:

 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm...

► Biểu số 49/CK-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm…

► Biểu số 50/CK-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm...

► Biểu số 51/CK-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm…

► Biểu số 52/CK-NSNN:

 

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

► Biểu số 53/CK-NSNN:

 

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...

► Biểu số 54/CK-NSNN:

 

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm…

► Biểu số 55/CK-NSNN:

 

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm…

► Biểu số 56/CK-NSNN:

 

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm…

► Biểu số 57/CK-NSNN:

 

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm…

► Biểu số 58/CK-NSNN:

 

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm…

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) đã được báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

► Biểu số 59/CK-NSNN:

 

Cân đối ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) năm...

► Biểu số 60/CK-NSNN:

 

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý (06 tháng, năm) năm...

► Biểu số 61/CK-NSNN:

 

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý (06 tháng, năm) năm...

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn

► Biểu số 62/CK-NSNN:

 

Cân đối ngân sách địa phương năm...

► Biểu số 63/CK-NSNN:

 

Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm...

► Biểu số 64/CK-NSNN:

 

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm...

► Biểu số 65/CK-NSNN:

 

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm...

► Biểu số 66/CK-NSNN:

 

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm...

► Biểu số 67/CK-NSNN:

 

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm ...

► Biểu số 68/CK-NSNN:

 

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm…

PHẦN 02:  MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI

► Mẫu số 02/QĐ-CKNS:

 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

PHẦN 03: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI

► Mẫu số 02/CKNS-BC:

 

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... của huyện/quận/thị xã/thành phố...

 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

493