Biểu mẫu công khai ngân sách xã và tài chính xã

09:29, 09/11/2018

UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công khai ngânn sách xã theo hệ thống các biểu mẫu đính kèm Thông tư 343/2016/TT-BTC dưới đây:

File Hệ thống Biểu mẫu công khai ngân sách xã và tài chính xã

PHẦN 01: DANH MỤC BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã trình HĐND cấp xã

• Biểu số 103/CK TC-NSNN:

 

Cân đối ngân sách xã năm...

• Biểu số 104/CK TC-NSNN:

 

Dự toán thu ngân sách xã năm...

• Biểu số 105/CK TC-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách xã năm…

• Biểu số 106/CK TC-NSNN:

 

Dự toán chi đầu tư phát triển năm...

• Biểu số 107/CK TC-NSNN:

 

Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm…

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định

• Biểu số 108/CK TC-NSNN:

 

Cân đối ngân sách xã năm...

• Biểu số 109/CK TC-NSNN:

 

Dự toán thu ngân sách xã năm...

• Biểu số 110/CK TC-NSNN:

 

Dự toán chi ngân sách xã năm…

• Biểu số 111/CK TC-NSNN:

 

Dự toán chi đầu tư phát triển năm...

• Biểu số 112/CK TC-NSNN:

 

Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm…

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm)

• Biểu số 113/CK TC-NSNN:

 

Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...

• Biểu số 114/CK TC-NSNN:

 

Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...

• Biểu số 115/CK TC-NSNN:

 

Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn

• Biểu số 116/CK TC-NSNN:

 

Cân đối ngân sách xã năm...

• Biểu số 117/CK TC-NSNN:

 

Quyết toán thu ngân sách xã năm...

• Biểu số 118/CK TC-NSNN:

 

Quyết toán chi ngân sách xã năm...

• Biểu số 119/CK TC-NSNN:

 

Quyết toán chi đầu tư phát triển năm…

• Biểu số 120/CK TC-NSNN:

 

Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác năm..

PHẦN 02:  MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI

•Mẫu số 04/QĐ-CKNS:

 

Quyết định về việc công bố công khai dự toán (hoặc quyết toán) ngân sách nhà nước năm ... của các xã/phường/thị trấn.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

Trân trọng cảm ơn!

(Nguyễn Trang) - 18/04/2019   Trả lời

cho minh xin mau bieu voi nhe

(Hoài Hoài) - 15/02/2019   Trả lời

Xin trân trọng cảm ơn

(Đàm Mạnh Trường) - 04/01/2019   Trả lời

Mình xin biểu mẫu công khai tài chính xã

(nguyễn Văn Hiền) - 03/01/2019   Trả lời

1,808