Bổ sung trường hợp tàu bay bị xóa quốc tịch Việt Nam

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Theo đó, Nghị định 07/2019/NĐ-CP đã bổ sung 01 trường hợp tàu bay bị xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam, cụ thể:

  • Tàu bay hư hỏng nặng không còn khả năng sửa chữa, phục hồi.

Ngoài ra, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây tàu bay cũng bị xóa đăng ký mang quốc tịch Việt Nam:

  • Tàu bay bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;
  • Tàu bay không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 68/2015/NĐ-CP;
  • Theo đề nghị của chủ sở hữu tàu bay hoặc người đề nghị đăng ký tàu bay;
  • Theo đề nghị của người được chỉ định tại văn bản IDERA.

Xem quy định mới về thủ tục xóa đăng ký quốc tịch tàu bay tại Nghị định 07/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

82