Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngọc Duyên

Phổ biến pháp luật là hoạt động phổ biến quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực đến bộ phận dân cư, nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 đưa ra các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

  • Họp báo, thông cáo báo chí.

  • Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

  • Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

  • Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

  • Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

  • Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

  • Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

  • Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Gởi câu hỏi

203

Văn bản liên quan