Các nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật theo luật hiện hành

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Theo đó, Luật này quy định việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo các nguyên tắc:

Một là, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực.

Hai là, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Ba là, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Bốn là, gắn với việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của địa phương và đời sống hằng ngày của người dân.

Năm là, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức, gia đình và xã hội.

Xem thêm tại: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013. 

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan