Các nhiệm vụ của bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm

Thông tư 49/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ký ban hành hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thông tư 49/2018/TT-BYT, bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  • Thực hiện các xét nghiệm được phân công theo đúng quy trình kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng.

  • Ký kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công.

  • Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên trong phạm vi được phân công.

  • Tham gia thường trực theo phân công của trưởng khoa.

  • Tư vấn về các xét nghiệm.

  • Tham gia hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chất lượng xét nghiệm cho tuyến dưới.

  • Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu.

  • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông báo thông tin khoa học về xét nghiệm theo sự phân công.

  • Chịu sự chỉ đạo và trách nhiệm trước trưởng khoa về những công việc được phân công, tuân thủ quy định, quy chế chuyên môn liên quan trong nội dung quản lý hoạt động xét nghiệm.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng khoa.

Xem thêm tại Thông tư 49/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

358

Văn bản liên quan