Cách hưởng lương hưu khi chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc

Trường hợp người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có mong muốn nhận lương hưu thì có thể thực hiện theo quy định sau đây.

Theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động muốn hưởng lương hưu phải đáp ứng hai điều kiện:

- Về độ tuổi nghỉ hưu, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Về số năm đóng BHXH là đủ 20 năm trở lên.

Mặt khác, Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Cũng tại Khoản 3 Điều 5 Luật này cũng có quy định người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH và đăng ký tham gia BHXH tự nguyện để đáp ứng đủ điều kiện về số năm đóng BHXH và khi đó sẽ được hưởng lương hưu theo quy định.

Duy Thịnh

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

380