Cách tính khoản đóng bắt buộc cho Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá

Đây là nội dung quan trọng, được cập nhật tại Thông tư 45/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, Thông tư Thông tư 45/2014/TT-BTC quy định căn cứ để tính khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

 • Căn cứ tính khoản đóng góp bắt buộc đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và tỷ lệ đóng góp bắt buộc.

Khoản đóng góp bắt buộc = Tỷ lệ % đóng góp bắt buộc x giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong đó:

- Tỷ lệ (%) đóng góp bắt buộc được thực hiện theo lộ trình: 1% từ ngày 01 tháng 5 năm 2013; 1,5% từ ngày 01 tháng 5 năm 2016; 2% từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

- Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cũng theo Thông tư 45, hồ sơ khai khoản đóng góp bắt buộc gồm:

 • Đối với thuốc lá sản xuất trong nước (bao gồm cả thuốc lá mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước):

  • Tờ khai khoản đóng góp bắt buộc;

  • Bản sao tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cùng kỳ.

 • Đối với thuốc lá nhập khẩu:

  • Tờ khai khoản đóng góp bắt buộc;

  • Bản sao tờ khai hải quan đã đăng ký theo quy định của pháp luật hải quan.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 45/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 31/5/2014.

Thu Ba 

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan