Căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị theo luật hiện hành

Căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị theo luật hiện hành
Thu Hiền

Luật quy hoạch đô thị 2009 được ban hành ngày 17/6/2009 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2010. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại văn bản này là quy định về các căn cứ lập đồ án quy hoạch đô thị.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 24 Luật quy hoạch đô thị 2009, việc lập đồ án quy hoạch đô thị dựa trên các căn cứ sau:

Một là, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên đã được phê duyệt.

Hai là, quy hoạch ngành đã được phê duyệt.

Ba là, nhiệm vụ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Bốn là, quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn ngành.

Năm là, bản đồ địa hình do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập.

Sáu là, tài liệu, số liệu về kinh tế - xã hội của địa phương và ngành có liên quan.

Quy định về bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị được hướng dẫn chi tiết tại Điều 3 Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

179

Văn bản liên quan