Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong một số trường hợp. Căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định như sau:

1. Mục đích sử dụng nước:

  • Khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện;
  • Khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ;
  • Khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;
  • Khai thác nước dưới đất dùng cho tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác;
  • Khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc.

2. Chất lượng nguồn nước: được xác định theo phân vùng chất lượng nước hoặc phân vùng chức năng nguồn nước trong quy hoạch tài nguyên nước; trường hợp chưa có quy hoạch tài nguyên nước hoặc trong quy hoạch chưa phân vùng thì căn cứ vào chất lượng thực tế của nguồn nước theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất.

3. Loại nguồn nước khai thác gồm: Nước mặt, nước dưới đất.

4. Điều kiện khai thác:

  • Đối với nước mặt xác định theo khu vực nguồn nước mặt được khai thác;
  • Đối với nước dưới đất xác định theo chiều sâu của tầng chứa nước được khai thác.

5. Quy mô khai thác:

  • Đối với khai thác nước cho thủy điện được xác định theo hồ sơ thiết kế;
  • Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước cho mục đích khác được xác định theo giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

6. Thời gian khai thác: được xác định trên cơ sở thời hạn quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

- Ngọc Duyên -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

68