Cần phải báo cáo thông tin về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-NHNN vào ngày 30/6/2016 quy định cụ thể về việc báo cáo thông tin về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó việc báo cáo được Thông tư 19 quy định như sau:

  • TCPHT, TCTTT, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ thực hiện báo cáo định kỳ theo chế độ báo cáo thống kê và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  • Khi ban hành quy định nội bộ về phát hành, thanh toán thẻ, TCPHT, TCTTT phải gửi Ngân hàng Nhà nước để theo dõi và giám sát.

  • Tối thiểu 15 ngày trước khi áp dụng biểu phí dịch vụ thẻ (ban hành mới hoặc Điều chỉnh, bổ sung), TCPHT phải gửi biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình cho Ngân hàng Nhà nước để theo dõi và giám sát.

  • TCPHT, TCTTT, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau:
    • Theo yêu cầu cụ thể của Ngân hàng Nhà nước để phục vụ cho Mục tiêu quản lý nhà nước;
    • Khi có phát sinh diễn biến bất thường trong hoạt động thẻ có thể làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của TCPHT, TCTTT.

Xem chi tiết Thông tư 19/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan