Cần Thơ: Ưu tiên huy động vốn ODA và vốn ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP thay thế Quyết định 42/2006/QĐ-TTg quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Theo quy định mới, thành phố Cần Thơ sẽ được ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể:

  • Chính phủ ưu tiên hỗ trợ vốn ODA cho thành phố để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan chủ quản;

  • Chính phủ ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn thành phố;

  • UBND thành phố được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, kế toán, quyết toán; hàng năm, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm Nghị định 103/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

- Thanh Lâm - 

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan