Cập nhật: 70 biểu mẫu quyết định, biên bản xử phạt VPHC của Công an (File Word)

Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND chính thức có hiệu lực thi hành ngày 06/5/2019. Thư Ký Luật trân trọng gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên trọn bộ 70 biểu mẫu quyết định, biên bản xử phạt VPHC đính kèm văn bản này.

 TRỌN BỘ 70 BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH, BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG AN (FILE WORD)

STT

Ký hiệu

Biểu mẫu

01

01/QĐ-XPKLBB

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

02

02/QĐ-XPHC

 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

03

03/QĐ-HTHQĐPT

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

04

04/QĐ-GMTP

Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính

05

05/QĐ-NTPNL

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

06

06/QĐ-CCKTMPLHTN

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

07

07/QĐ-CCKTTTTK

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

08

08/QĐ-CCKBTS

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt

09

09/QĐ-CCTTTS

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

10

10/QĐ-CCBKPHQ

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

11

11/QĐ-TTTVPT

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

12

12/QĐ-ADBPKPHQ

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

13

13/QĐ-THTVPT

Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

14

14/QĐ-THMPQĐXP

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính

15

15/QĐ-TGN

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

16

16/QĐ-KDTHTGN

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

17

17/QĐ-CDTGN

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

18

18/QĐ-TGTVPTGPCC

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

19

19/QĐ-KDTHTGTVPTGPCC

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

20

20/QĐ-TLTVPTGPCC

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

21

21/QĐ-KNTTTHC

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

22

22/QĐ-KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 

23

23/QĐ-KNCGTVPT

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

24

24/QĐ-CHS

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

25

25/QĐ-TĐCQĐXP

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

26

26/QĐ-CDTĐCQĐXP

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

27

27/QĐ-ĐCQĐXP

Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

28

28/QĐ-HBQĐXP

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

29

29/QĐ-SĐQĐXP

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

30

30/QĐ-GQXP

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 

31

31/QĐ-CDGQXP

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

32

32/QĐ-GQCC

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

33

33/QĐ-CDGQCC

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

34

34/QĐ-GQTGN

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

35

35/QĐ-CDGQTGN

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

36

36/QĐ-GTVPT

Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

37

37/QĐ-TCGĐ

Quyết định trưng cầu giám định

38

38/QĐ-TLHĐĐGTS

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản

39

39/QĐ-TLHĐXLTVPT

Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

40

40/QĐ-TX

Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

41

41/QĐ-HTHTX

Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

42

42/QĐ-ADBPQLNNN

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất 

43

43/BB-VPHC

Biên bản vi phạm hành chính

44

44/BB-XM

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

45

45/BB-PGTTT

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

46

46/BB-KNQĐ

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

47

47/BB-TBL

Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh

48

48/BB-BGN

Biên bản bàn giao người bị tạm giữ hoặc bị áp giải theo thủ tục hành chính

49

49/BB-BT

Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn

50

50/BB-TGTVPTGPCC

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính 

51

51/BB-KN

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

52

52/BB-KPTĐV

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

53

53/BB-KNCGTVPT

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

54

54/BB-TTTVPT

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

55

55/BB-THTVPT

Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

56

56/BB-XLHHVP

Biên bản xử lý đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng

57

57/BB-BGTVPT

Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

58

58/BB-BGPTGTVPHC

Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

59

59/BB-BGHS

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra

60

60/BB-TLGTTVPT

Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp

61

61/BB-CCKB

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

62

62/BB-CCKPHQ

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

63

63/BB-CCTTTS

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

64

64/BB-NP

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

65

65/BB-MNP

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

66

66/TB-TGN

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

67

67/TB-CCHC

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

68

68/TB-TX

Thông báo về việc xử phạt trục xuất

69

69/TTLL-TX

Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất

70

70/BTK

Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 
Lưu ý: Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu này phải in thống nhất trên khổ giấy A4, không được thay đổi nội dung của mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách theo dõi.
 
- Lan Anh - 
Gởi câu hỏi

2,022