Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án chịu

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án.

Theo đó, khi cưỡng chế thi hành án dân sự, người phải thi hành án phải chịu các chi phí sau đây:

 • Chi phí thông báo về cưỡng chế:

  • Chi phí thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

  • Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án.

 • Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu; thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án.

 • Chi phí cho việc định giá, định giá lại tài sản, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản:

  • Chi phí định giá, định giá lại tài sản.

  • Chi bồi dưỡng cho các thành viên họp xác định giá, xác định giá lại tài sản;

  • Chi giám định tài sản: Chi phí giám định tài sản và một số khoản chi thực tế hợp pháp để thực hiện việc giám định tài sản;

  • Chi phí bán đấu giá tài sản.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 200/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

95

Văn bản liên quan