Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Cụ thể, Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng như sau:

  • Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo Khoản 5 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP bao gồm:

    • Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí và chi phí khác phục vụ cho công tác kiểm tra;

    • Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

    • Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

  • Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc khoản mục chi phí khác và được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

    • Dự toán chi phí quy định trên được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của công trình, địa điểm nơi xây dựng công trình, thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia, tổ chức, cá nhân tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện.

Xem trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng tại Thông tư 26/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

29