Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm các khoản nào?

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

cac khoan chi phi quan ly du an dau tu xay dung, Thong tu 16/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 được xác định theo định mức chi phí quản lý dự án ban hành tại bảng số 1.1, bảng số 1.2 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 16/2019/TT-BXD là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án gồm:

- Tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng

- Các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng, phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án)

- Ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý việc áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM); 

- Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; 

- Vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; 

- Công tác phí;

- Thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng.

Thông tư này cũng quy định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 16/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan