Chi phục vụ quản lý của cơ quan thẩm quyền trong xây dựng TCVN, QCKT năm 2020

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, nội dung chi phục vụ công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (viết tắt là TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là QCKT) bao gồm:

chi quan ly cua co quan xay dung TCVN, QCKT, 27/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

  • Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ công tác lập kế hoạch, rà soát chuyển đổi TCVN, QCKT;

  • Chi họp Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định dự thảo TCVN, QCKT;

  • Chi nhận xét đánh giá phản biện của thành viên Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định có báo cáo phản biện, đánh giá thẩm định về dự thảo TCVN, QCKT;

  • Chi công tác phí cho các thành viên Hội đồng thẩm định (nếu có);

  • Các khoản chi văn phòng phẩm, chi phí in ấn, phô tô tài liệu liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý của cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động xây dựng TCVN, QCKT.

Bên cạnh đó, Thông tư 27/2020/TT-BTC quy định nguồn kinh phí xây dựng TCVN, QCKT gồm:

1. Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp hiện hành.

2. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

3. Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại: Thông tư 27/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 5/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

46

Văn bản liên quan