Chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi

Ngày 01/8/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về việc chia phần còn lại của số dư sau khi cổ phần hóa bằng tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của người lao động

Theo đó, Thông tư 07 quy định:

  • Đối tượng được chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động là người lao động có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cổ phần hóa lập danh sách đối tượng được chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động theo biểu mẫu quy định

  • Đối tượng được chia phần còn lại của số dư bằng tiền của Quỹ phúc lợi là người lao động, người quản lý và kiểm soát viên đang làm việc tại doanh nghiệp có tên trong danh sách lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cổ phần hóa lập danh sách đối tượng được chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ phúc lợi theo biểu mẫu quy định

  •  Phương án chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động, Quỹ phúc lợi phải đảm bảo công khai, minh bạch trong doanh nghiệp và có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở.
  • Thời điểm chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động, Quỹ phúc lợi do doanh nghiệp cổ phần hóa xác định và được thực hiện xong trước thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần.

Xem chi tiết Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9/2018.

-Thảo Uyên-

 

Gởi câu hỏi

115

Văn bản liên quan