Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải đáp ứng yêu cầu cụ thể

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 được ban hành ngày 15/6/2018. Luật này sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điển hình là sửa đổi nội dung về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, quy hoạch tổng thể về năng lượng, chương trình sử dụng năng lượng.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chương trình sử dụng năng lượng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Cung cấp năng lượng ổn định, an toàn; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng;
  • Dự báo cung, cầu năng lượng phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp hài hòa, cân đối giữa các ngành than, dầu khí, điện lực và các năng lượng khác;
  • Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên phát triển hợp lý công nghệ năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo;
  • Xây dựng và thực hiện lộ trình chế tạo phương tiện, thiết bị, vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng.

Quy hoạch tổng thể về năng lượng là quy hoạch ngành quốc gia. Việc lập quy hoạch tổng thể về năng lượng phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và đáp ứng các yêu cầu trên.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chương trình sử dụng năng lượng.

Bộ Công thương tổ chức lập quy hoạch tổng thể về năng lượng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Xêm thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung khác tại: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019. 

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan