Chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định mới

Chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định mới
Lê Hải

Luật Lâm nghiệp 2017 nhấn mạnh không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt.

 

Theo đó, để được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần phải có căn cứ, điều kiện cụ thể như sau:

1. Điều kiện

Theo đó, để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải tuân theo các điều kiện sau:

 • Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
 • Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
 • Có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế.

2. Căn cứ

Ngoài ra, khi chuyển mục đích sử dụng rừng phải dựa vào các căn cứ sau:

 • Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của UBND cấp huyện được UBND cấp tỉnh phê duyệt; kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Diện tích rừng, đất quy hoạch để trồng rừng.
 • Nhu cầu sử dụng rừng thể hiện trong dự án đầu tư đối với tổ chức; đề nghị giao rừng, thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Năng lực quản lý rừng bền vững của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

3. Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 • Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với tổ chức;
 • Thẩm quyền của UBND cấp huyện: Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với hộ gia đình, cá nhân.

4. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với:

 • Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên;
 • Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên;
 • Rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với:

 • Rừng đặc dụng dưới 50 ha;
 • Rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 20 ha đến dưới 50 ha;
 • Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 20 ha đến dưới 500 ha;
 • Rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với:

 • Rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển dưới 20 ha;
 • Rừng sản xuất dưới 50 ha;
 • Rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư.

Luật Lâm nghiệp 2017 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

360

Văn bản liên quan