Cơ chế đặc thù về ngân sách của thành phố Cần Thơ

Ngày 07/8/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Đáng chú ý là quy định đặc thù về ngân sách của thành phố Cần Thơ tại điều 5 Nghị định 103/2018/NĐ-CP. Theo đó hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố Cần Thơ:

 • Không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước) và;
 • Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định tại các điểm b, c, d, g, h, i, q khoản 1 Điều 35 Luật ngân sách nhà nước tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, không kể khoản thu như:
  • Không giao thành phố quản lý thu, không phát sinh trên địa bàn thành phố mà chỉ hạch toán nộp ở thành phố;
  • Các khoản thu đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;
  • Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi và;
  • Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước. Việc xác định số bổ sung có mục tiêu trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu.

Căn cứ tổng số vượt thu ngân sách trung ương và cân đối chung, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức bổ sung có mục tiêu cho thành phố theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và cơ chế đặc thù của thành phố.

Đối với số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu đã nêu trên, thành phố sử dụng cho các công việc sau:

 • Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản;
 • Đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; đầu tư Khu công nghệ cao thành phố;
 • Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA;
 • Chi trả nợ các khoản vốn vay;
 • Thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của thành phố;
 • Thưởng cho ngân sách cấp dưới. 

Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tỷ lệ điều tiết cho ngân sách thành phố để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các dự án mang tính chất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm quy định có liên quan tại Nghị định 103/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018

- Thảo Uyên -

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan