Cổ phần không bán hết được xử lý như thế nào?

Thông tư 69/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành thay thế Thông tư 194/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Theo Thông tư 69, doanh nghiệp tái cơ cấu có trách nhiệm thực hiện xử lý số cổ phần không bán hết theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP Thông tư 40/2018/TT-BTC.

Trường hợp không bán hết cổ phần thì được xử lý như sau:

  • Trường hợp không bán hết số cổ phần cho các nhà đầu tư theo phương thức thỏa thuận sau khi bán đấu giá công khai không thành công hoặc không bán hết số cổ phần chào bán của cuộc đấu giá công khai thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu xem xét, quyết định chào bán cho Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ.

  • Trường hợp Công ty Mua bán nợ và các chủ nợ vẫn không mua hết số cổ phần chào bán thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa/tái cơ cấu báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ để chuyển doanh nghiệp tái cơ cấu thành công ty cổ phần trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Xem thêm Thông tư 69/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

669

Văn bản liên quan