Cơ sở vật chất của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Ngày 09/11/2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP nhằm quy định cụ thể về điểm mới trong cơ sở vật chất của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Theo đó, Nghị định 154 quy định về cơ sở vật chất của tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm bên cạnh việc phải có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thì còn phải đáp ứng thêm điều kiện mới sau đây:

  • Có đủ chuẩn đo lường, phương tiện, điều kiện môi trường thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng.

  • Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải phù hợp với hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc khuyến nghị quốc tế của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế, tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế, tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, tài liệu của nhà sản xuất có liên quan.

  • Các chuẩn đo lường và phương tiện đo này phải được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và được duy trì, bảo quản, sử dụng theo quy định của người đứng đầu tổ chức; giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải còn thời hạn có giá trị

Xem chi tiết Nghị định 154/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/11/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

136

Văn bản liên quan