Dân chủ tại nơi làm việc: Các nội dung người lao động được tham gia ý kiến

21:04, 09/11/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 07/11/2018 về việc thực hiện chế độ dân chủ tại nơi làm việc.

Theo đó, Nghị định 149 quy định những nội dung sau đây người lao động được tham gia ý kiến tại nơi làm việc:

  • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

  • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể.

  • Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

  • Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

-Thảo Uyên-

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

296