Đảng viên sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật không?

Trước đây chính sách kế hoạch hóa gia đình có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với công chức, viên chức. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP không thấy đề cập đến nội dung “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa. Đối với đảng viên, có trường hợp nào được phép sinh con thứ ba không? Còn nếu không được mà sinh con thứ ba thì bị xử lý như thế nào?

 

 

Theo Quy định 181/ 2013/QĐ-TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì: "Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách"

Như vậy, đảng viên sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách

07 trường hợp đảng viên được phép sinh con thứ ba

Những trường hợp sinh con thứ ba nhưng không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Tiết c Điểm 10 Hướng dẫn 09-HD/UBKTTW năm 2013 như sau:

  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên. 
  • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. 
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi. 
  • Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận. 
  • Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).

Nếu nằm trong các trường hợp nêu trên, đảng viên sinh con thứ ba sẽ không bị xử lý kỷ luật dưới hình thức khiển trách.

Việc cán bộ đảng viên, nhất là những đảng viên giữ chức vụ vi phạm chính sách dân số gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đinh. Việc sinh thêm con thứ 3 là bình thường đối với một số gia đình nhưng nếu nhìn nhận ở góc độ quản lý xã hội thì có nhiều điều đáng bàn. Nếu có nhiều trường hợp vi phạm sẽ dẫn đến nguy cơ bùng nổ dân số, mất cân bằng giới tính, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, dẫn đến nguy cơ thiếu việc làm, nảy sinh tệ nạn xã hội, tạo áp lực lên môi trường, công trình giao thông và các công trình công cộng khác.

 

Gởi câu hỏi

2,137

Văn bản liên quan