Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công năm 2020 như thế nào?

Đây là quy định mới được ban hành tại Nghị định 01/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Cụ thể, việc đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công được thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 01/2020/NĐ-CP bổ sung cho khoản 4 Điều 18 Nghị định 84/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

danh gia hieu qua dau tu du an dau tu cong, Nghi dinh 01/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Về phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Tùy theo quy mô và tính chất của dự án, có thể sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu (giữa kết quả/số liệu thực tế thu thập tại thời điểm đánh giá và mục tiêu/kế hoạch đặt ra; hoặc giữa các thông số của dự án tại thời điểm đánh giá với các chỉ số tiêu chuẩn; hoặc kết hợp) hoặc phương pháp phân tích chi phí - lợi ích;

- Về tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác, vận hành của dự án đã được phê duyệt; tỷ suất hoàn vốn nội bộ (EIRR); các tác động kinh tế - xã hội, môi trường và các mục tiêu phát triển đặc thù khác (xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hộ chính sách, đối tượng ưu tiên); các biện pháp để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực về xã hội, môi trường được thực hiện.

Đặt biệt, từ ngày 01/01/2020 Luật Đầu tư công 2019 chính thức có hiệu lực thi hành thì nội dung đánh giá dự án đầu tư công được thực hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật này (Khoản 4 Điều 1 Nghị định 01/2020/NĐ-CP)

Nghị định 84/2015/NĐ-CP quy định việc đánh giá dự án đầu tư công được thực hiện như sau:

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động;

b) Dự án nhóm B, nhóm C phải thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác động;

c) Ngoài các quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công quyết định thực hiện đánh giá khác quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định này khi cần thiết.

 Xem thêm tại: Nghị định 01/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

385

Văn bản liên quan