Đánh giá thành phần của chất nạo vét, hàm lượng chất gây ô nhiễm

Đây là quy định đáng quan tâm tại Thông tư 28/2019/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhấn chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam.

Theo đó, việc đánh giá đặc điểm thành phần, tính chất vật lý của chất nạo vét, hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét được thực hiện theo euy định tại Điều 10 Thông tư 28/2019/TT-BTNMT, cụ thể sau đây:

danh gia thanh phan chat nao vet, ham luong chat gay o nhiem, Thong tu 28/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đánh giá, xác định cấp phối hạt của chất nạo vét theo chiều sâu tới độ sâu nạo vét; lượng nước và chất rắn trong chất nạo vét; tỉ trọng chất nạo vét.

- Thực hiện phân tích hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét theo quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.

- So sánh kết quả phân tích hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét với ngưỡng hàm lượng chất gây ô nhiễm quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét thấp hơn các ngưỡng hàm lượng quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này, tiến hành tổng hợp kết quả, đưa vào nội dung Dự án nhận chìm;

+ Trường hợp hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét cao hơn các ngưỡng hàm lượng quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và thấp hơn các giá trị quy định tại QCVN 43:2017/BTNMT về chất lượng trầm tích ban hành theo Thông tư 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt QCVN 43:2017/BTNMT), tiến hành thử nghiệm để đánh giá về khả năng lắng đọng, tạo cặn chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét và thử nghiệm mức độ khả dụng sinh học chất gây ô nhiễm trong chất nạo vét quy định tại Điều 11 Thông tư này.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 28/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 18/02/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

39

Văn bản liên quan