Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh

Ngày 29/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định về Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) như sau:

danh muc le phi thuoc tham quyen cua HDND cap tinh, Thong tu 85/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

  • Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).

  • Lệ phí hộ tịch.

  • Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).

  • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

  • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

  • Lệ phí đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định tỷ lệ để lại, quản lý và sử dụng tiền phí thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Đối với phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, phần còn lại (nếu có) nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với lệ phí, tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 85/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 13/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan