Đâu là tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng khi xử lý kỷ luật trong BQP?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Theo Thông tư 192/2016/TT-BQP, khi quyết định hình phạt khi xử lý kỷ luật trong BQP, cần phải xem xét đến các yếu tố giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm sau đây:

Tình tiết giảm nhẹ

  • Người vi phạm kỷ luật đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;
  • Người vi phạm kỷ luật đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm kỷ luật;
  • Vi phạm kỷ luật do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần; vi phạm trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tình tiết tăng nặng

  • Vi phạm kỷ luật nhiều lần hoặc tái phạm;
  • Ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất hoặc tinh thần thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm kỷ luật;
  • Tiếp tục vi phạm kỷ luật mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đó;
  • Sau khi vi phạm kỷ luật đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm kỷ luật.

Xem trường hợp chưa xem xét kỷ luật tại Thông tư 192/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan