Để trở thành thành viên của Hội đồng đạo đức cần có những tiêu chuẩn gì?

Thông tư 45/2017/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành vào ngày 16/11/2017 nhằm liệt kê cụ thể những tiêu chuẩn cần đáp ứng để trở thành thành viên của Hội đồng đạo đức.

Theo đó, Thông tư 45 quy định thành viên Hội đồng đạo đức cần có những tiêu chuẩn sau:

  • Có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng cần thiết và khả năng có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của thành viên nhằm bảo vệ quyền lợi cho đối tượng nghiên cứu và nghiên cứu viên.

  • Thành viên có chuyên môn thuộc khối ngành sức khỏe và thành viên có chuyên môn trong các vấn đề pháp lý và/hoặc đạo đức phải có trình độ đại học trở lên.

  • Có thời gian tham gia nhiệm vụ của Hội đồng đạo đức.

  • Kê khai đầy đủ tên, nghề nghiệp và mối liên kết của mình với các nhà tài trợ nghiên cứu.

  • Cam kết bảo mật thông tin liên quan đến nghiên cứu, ý kiến thảo luận trong cuộc họp, các bí mật thương mại của các cá nhân, tổ chức tham gia nghiên cứu hoặc các thông tin cá nhân về người tham gia nghiên cứu.

  • Có chứng chỉ tập huấn về Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và quy trình hoạt động chuẩn của Hội đồng đạo đức do Bộ Y tế hoặc các tổ chức được Bộ Y tế công nhận cấp và được đào tạo liên tục để tiếp cận và cập nhật các vấn đề mới liên quan đến đạo đức y sinh học.

Xem chi tiết Thông tư 45/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan