Điểm mới về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa

Ngày 09/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều khi chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp sản phẩm, hàng hóa tại Nghị định 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Cụ thể:

- Khi chỉ định tổ chức thử nghiệm bên cạnh việc đáp ứng điều kiện tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, trong đó có lĩnh vực thử nghiệm đăng ký chỉ định được quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP thì Nghị định 154 còn quy định phải thực hiện việc thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối với phương pháp thử của sản phẩm, hàng hóa đăng ký chỉ định.

- Đối với các phép thử không có đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo hoặc không thể thực hiện so sánh liên phòng do không có phòng thử nghiệm nào trong nước phân tích thì phải bổ sung hồ sơ phương pháp thử, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử và chất chuẩn để kiểm soát chất lượng thử nghiệm.

- Về hồ sơ đăng ký chỉ định thì tại Nghị định 154 đã bổ sung thêm hồ sơ cần phải nộp trong trường hợp chỉ định thử nghiệm tạm thời. Cụ thể:

  • Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo quy định;
  • Bản sao Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm;
  •  Hồ sơ phương pháp thử, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử nghiệm và chất chuẩn để kiểm soát chất lượng thử nghiệm.

Xem chi tiết Nghị định 154/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/11/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

360

Văn bản liên quan