Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Nguyễn Trinh

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Vậy điều kiện nào để những doanh nghiệp này được cấp Giấy chứng nhận?

 

Theo quy định tại Điều 39 Luật giá 2012, điều kiện để các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá như sau:

- Đối với  công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Có GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Có GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

- Đối với công ty hợp danh:

 • Có GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Có GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

- Đối với công ty cổ phần:

 • Có GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;
 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Xem thêm tại: Luật giá 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.

 

Gởi câu hỏi

382

Văn bản liên quan