Điều kiện của cơ sở KD đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ

Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành ngày 19/9/2018. Đáng chú ý là nội dung sửa đổi về điều kiện của cơ sở KD đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ.

Cụ thể, theo Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 2 Điều 1 Nghị định 64/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Về cơ sở vật chất

  • Bảo đảm phòng học có diện tích tối thiểu đạt 1,5 m2/chỗ học, có thiết bị âm thanh, nghe nhìn, gồm: Màn chiếu, máy chiếu, máy vi tính, bộ tăng âm, micro kèm loa;
  • Phương tiện, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập ngoài hiện trường, tối thiểu có: 50 áo phản quang, 01 máy đo độ phản quang của biển báo hoặc sơn kẻ đường.

3. Về đội ngũ giảng viên

  • Có số giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy ít nhất 40% số lượng chuyên đề của chương trình khung đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ;
  • Tiêu chuẩn của giảng viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12c Nghị định 64/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị định 125/2018/NĐ-CP, cụ thể:
    • Đủ điều kiện đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông đường bộ;
    • Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành giao thông đường bộ và có ít nhất 10 năm tham gia hoạt động một trong các lĩnh vực: Giảng dạy về an toàn giao thông đường bộ, quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Nghị định 125/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Gởi câu hỏi

306

Văn bản liên quan