Điều kiện để công nhân quốc phòng được chuyển nghề

Nghị định 83/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016 quy định về bậc trình độ kỹ năng nghề, Điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng.

Theo đó, cho phép  công nhân quốc phòng đang làm việc tại các vị trí được tuyển chọn, tuyển dụng vào quân đội, có nhu cầu được chuyển nghề nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có chứng chỉ bậc trình độ kỹ năng nghề hiện đang làm việc;

  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đăng ký chuyển khi chuyển nghề đến bậc 2 hoặc 05 năm khi chuyển nghề từ bậc 3 trở lên;

  • Kết quả dự thi đánh giá bậc trình độ kỹ năng nghề đạt yêu cầu.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 83/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan