Điều kiện văn bằng, chứng chỉ của cá nhân hoạt động phụ trợ bảo hiểm

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định 80/2019/NĐ-CP bổ sung các điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, cụ thế sau đây:

dieu kien van bang chung chi ca nhan hoat dong phu tro bao hiem, nghi dinh 80/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Đối tượng

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn bảo hiểm

- Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

- Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm

- Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

- Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm

- Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

- Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 73.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm

- Có văn bằng từ cao đẳng trở lên phù hợp với lĩnh vực giám định;

- Có chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm;

- Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

- Có văn bằng từ cao đẳng trở lên;

- Có chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Nghị định này cũng quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Mức trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cung cấp.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan