Đối tượng, phạm vi khai thác, sử dụng CSDL thi hành án hình sự năm 2020

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Theo Nghị định 59/2020/NĐ-CP, hiện nay có 03 hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm:

Đối tượng, phạm vi khai thác, sử dụng CSDL thi hành án hình sự, 59/2020/NĐ-CP

Đối tượng, phạm vi khai thác, sử dụng CSDL thi hành án hình sự (Hình minh họa)

- Qua mạng máy tính nội bộ;

- Bằng văn bản hoặc phiếu đề nghị cung cấp.

Nghị định này quy định đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng như sau:

- Cơ quan tham gia xây dựng, thu thập, cập nhật thông tin và duy trì cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự được quyền khai thác dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Lưu trữ;

- Cơ quan có chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin về thi hành án hình sự có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin nếu có căn cứ cho rằng yêu cầu đó trái pháp luật, vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp;

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền cho phép thực hiện yêu cầu và phạm vi cung cấp thông tin về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Chi tiết xem thêm tại: Nghị định 59/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 5/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan