Hệ thống biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dưới đây là Hệ thống các biểu mẫu báo cáo phục vụ cho công tác quyết toán dự án hoàn thành được Thư Ký Luật cập nhật và tổng hợp theo Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC.

TẢI VỀ FILE WORD TRỌN BỘ BIỂU MẪU BÁO CÁO DỰ ÁN HOÀN THÀNH

STT

Biểu mẫu

Nội dung

 1.  

Mẫu số: 01/QTDA

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

 1.  

Mẫu số: 02/QTDA

Danh mục các văn bản pháp lý, hợp đồng xây dựng

 1.  

Mẫu số: 03/QTDA

Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư

 1.  

Mẫu số: 04/QTDA

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

 1.  

Mẫu số: 05/QTDA

Tài sản dài hạn (cố định) mới tăng

 1.  

Mẫu số: 06/QTDA

Tài sản ngắn hạn bàn giao

 1.  

Mẫu số 06A/QTDA

Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng

 1.  

Mẫu số: 07/QTDA

Tình hình thanh toán và công nợ của dự án

 1.  

Mẫu số: 08/QTDA

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

 1.  

Mẫu số: 09/QTDA

Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia/ dự án nhóm A/ chương trình dự án

 1.  

Mẫu số: 10/QTDA

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 1.  

Mẫu số: 11/QTDA

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Do đơn vị thực hiện)

 1.  

Mẫu số: 12/QTDA

Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (Do chủ đầu tư thực hiện)

 1.  

Mẫu số: 13/QTDA

Phiếu giao nhận

 1.  

Mẫu số: 14/QTDA

Văn bản bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu)…..

 1.  

Mẫu số 15/QTDA

Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

 1.  

Mẫu số 16/QTDA

Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư

 

Lưu ý:

 • Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06A, 07/QTDA;
 • Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA

Chi tiết xem tại Thông tư 09/2016/TT-BTC và Thông tư 64/2018/TT-BTC.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

7,508

Văn bản liên quan