Hiệu lực thi hành của các văn bản về hóa đơn điện tử kế toán cần lưu ý

Hiện tại, hóa đơn điện tử đang được áp dụng một cách phổ biến do đó việc nắm bắt về hiệu lực thi hành các văn bản quy định về hóa đơn điện tử là rất quan trọng. Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn 4178/TCT-CS giới thiệu một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC, trong đó hướng dẫn việc áp dụng hiệu lực thi hành của các văn bản quy định về hóa đơn điện tử như sau.

1. Hiệu lực thi hành của các văn bản quy định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11 /2019.

- Từ ngày Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020, các văn bản sau đây vẫn có hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;

+ Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

+ Quyết định 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC;

+ Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC).

- Từ ngày 01/11/2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên hết hiệu lực thi hành.

- Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC .

Hiệu lực thi hành của các văn bản về hóa đơn điện tử kế toán cần lưu ý

Hình minh họa (Nguồn internet)

2. Hướng dẫn xử lý và áp dụng hóa đơn điện tử

- Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính mà có sai sót thì:

+ Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP .

+ Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập (theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính) có sai sót.

+ Người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

- Trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC , nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

- Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

+ Nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

+ Nếu đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Các nội dung nêu trên được căn cứ theo Công văn 4178/TCT-CS được ban hành ngày 15/10/2019.

Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của LawSoft chia sẻ: "Hiện tại, còn có có nhiều ý kiến thắc mắc liên quan đến thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Cụ thể, Luật Quản lý thuế 2019 quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng từ ngày 01/7/2022. Trong khi đó, theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì thời hạn này là từ ngày 01/11/2020.

Dựa theo quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Do đó, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử phải áp dụng theo Luật Quản lý thuế 2019 là từ ngày 01/7/2022".

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Thụy Hân còn cho biết thêm: "Thời điểm có hiệu lực của Luật Quản lý thuế 2019 bắt đầu từ ngày 01/7/2020, cho nên từ nay đến thời điểm Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là từ thời gian nào? Thêm vào đó, Luật Quản lý thuế 2019 cũng đã quy định là khuyến khích các cá nhân, tổ chức áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/7/2022".

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,554

Văn bản liên quan