Hình thức nhận giải thưởng chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2016/TT-BXD vào ngày 10/3/2016 nhằm quy định cụ thể về hình thức nhận giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.

Theo đó hình thức và đối tượng nhận giải thưởng được Thông tư 04 quy định như sau:

- Đối với Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao thì:

  • Các chủ thể tham gia xây dựng công trình đạt Giải thưởng bao gồm Chủ đầu tư, nhà thầu chính thiết kế, nhà thầu chính thi công xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao. Riêng đơn vị đăng ký được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao và Huy chương vàng chất lượng cao;
  • Đơn vị đăng ký tham dự và đạt Giải thưởng trong 03 năm liên tục hoặc có 03 công trình trở lên đạt Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao trong 01 năm được xét tặng Cờ chất lượng cao.

- Đối với Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao thì:

  • Các nhà thầu có gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng được nhận Huy chương vàng chất lượng cao và Giấy chứng nhận Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao;
  • Các nhà thầu đăng ký gói thầu tham dự giải thưởng được xét tặng Cờ chất lượng cao khi đáp ứng một trong các Điều kiện sau đây: có 05 gói thầu xây dựng đạt Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao trong 01 năm hoặc đạt tổng số 05 Giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao và Giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao trở lên trong 01 năm.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan