Hồ sơ đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Ngày 31/12/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 50/2018/TT-NHNN nhằm quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh của NHTM.

Theo đó, Thông tư 50 quy định hồ sơ đề nghị tạm ngưng hoạt động kinh doanh gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

  • Số ngày và thời gian dự kiến tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
  • Lý do, sự cần thiết của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
  • Các giải pháp dự kiến thực hiện để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến quyền và lợi ích của khách hàng;

- Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị đối với ngân hàng thương mại cổ phần, Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên đối với ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh; Quyết định của Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh;

- Tài liệu chứng minh sự cần thiết của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Xem chi tiết Thông tư 50/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan