Hồ sơ đề nghị tăng mức vốn được cấp của chi nhánh NHNN gồm những gì?

Ngày 31/12/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 50/2018/TT-NHNN nhằm quy định cụ thể về những giấy tờ cần có của hồ sơ đề nghị tăng mức vốn được cấp của chi nhánh NHNN.

Theo đó, Thông tư 50 quy định hồ sơ đề nghị tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm:

- Văn bản đề nghị, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

  • Mức vốn đã được cấp hiện tại và mức vốn được cấp dự kiến tăng;

  • Sự cần thiết của việc tăng mức vốn được cấp;

  • Thông tin về quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được xác định theo kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập; thông tin về số tiền từ quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được sử dụng để tăng vốn được cấp (trường hợp nguồn tăng vốn từ các quỹ dự trữ bổ sung vốn được cấp, lợi nhuận để lại và các quỹ khác);

  • Số vốn dự kiến cấp bổ sung từ ngân hàng mẹ (trường hợp nguồn tăng vốn từ ngân hàng mẹ);

- Văn bản của ngân hàng mẹ thông qua việc tăng mức vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau:

  • Tổng mức vốn được cấp dự kiến tăng thêm;

  • Các đợt dự kiến tăng mức vốn được cấp (nếu có);

  • Nguồn tiền được sử dụng để tăng mức vốn được cấp;

  • Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp.

Xem chi tiết Thông tư 50/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

170

Văn bản liên quan