Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được ban hành ngày 22/12/2017.

Cụ thể, theo Điều 17 Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT, hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lần đầu được lập thành một bộ, bao gồm:

  • Đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa;
  • Bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định;
  • Thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định, bao gồm: tên sách giáo khoa; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên); mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quá trình và kết quả thực nghiệm; các thông tin liên quan khác (nếu có);
  • Lý lịch khoa học của các tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên) và người biên tập.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thẩm định lại bao gồm:

  • Bản mẫu sách giáo khoa đã chỉnh sửa, bổ sung;
  • Báo cáo tổng hợp nội dung tiếp thu hoặc giải trình nội dung không tiếp thu kết luận của Hội đồng.

Xem thêm: Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 06/2/2018.  

Gởi câu hỏi

342

Văn bản liên quan